Styret 2024-2025

Email: Mvik@as3.no

Email: odbe@eg.no

Styret 2023-24

Email: Mvik@as3.no

Styret 2022-23

Email: Mvik@as3.no

Styret 2021-22

Styret 2020-21

Email: mariann@levdittliv.no

Styret 2019-20

Styret 2018-19

Styret 2017-18

Styret 2016-17

Styret 2015-16

Styret 2014-15

Per 2021